" "

Sjukhusvård präglad av kvalitet, kunskap och erfarenhet

Hur vi får ordning på sjukvården

Moderaterna vill

• Koncentrera den högspecialiserade vården för ökad kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet till gagn för alla invånare i Västra Götaland, oavsett hemort

• Fortsätta arbetet med att sprida best practice mellan sjukhusen i regionen

• Stärka patientsäkerhetsarbetet och ta krafttag mot till exempel vårdrelaterade infektioner, fallskador och läkemedelsskador

I Västra Götaland ska alla invånare kunna erbjudas en tillgänglig sjukhusvård med hög kvalitet när det behövs. Avancerad sjukhusvård och forskning kräver hög kompetens och erfarenhet och bygger på stor praktisk vana där träning ger färdighet. Därför behöver det ske en koncentration av den högspecialiserade sjukvård som vi som invånare sällan är i behov av. På så vis ges förutsättningar för att skapa stabila personalgrupper, utvecklande arbetsuppgifter, korta ledtider och ett processorienterat arbetssätt byggt på vetenskap och den senaste forskningen.

Utvecklingen mot ny teknik och nya metoder ger ofta kortare vårdtider och mer dagkirurgi. Av kvalitets- och patientsäkerhetsskäl är det därför viktigt att det finns rätt antal vårdplatser på våra sjukhus. Kommunerna har ett stort och viktigt ansvar i att se till att medicinskt färdigbehandlade patienter inte blir kvar på sjukhuset och tar upp en vårdplats som skulle kunna användas bättre.

Större fokus måste läggas på att undvika kvalitetsbrister inom sjukvården. Läkemedelsrelaterade skador, fallskador och vårdrelaterade infektioner medför stort lidande för individen och betydande kostnader för sjukhusen liksom för samhället i stort.

Regionen måste bli bättre på att utveckla och sprida s k best practice inom organisationen. Vårdens kvalitet och medicinska resultat ska redovisas öppet och tillgängligt.  

En tillgänglig vård

Moderaterna vill

• Vård som invånarna behöver ofta ska finnas nära
• Tillgängligheten till vården och vårdens tjänster ska öka
• Låta valfrihet råda för patienten för att därigenom driva utveckling och främja nytänkande

Våra invånare förväntar sig att möta vården på ett enkelt sätt. Det ska de också få göra. Den vård som vi behöver ofta behöver därför vara mindre sjukhuscentrerad och istället komma närmare invånarna.

Primärvården med vårdcentralerna utgör basen i den nära vården och ska kunna ge en effektiv, bred och lättillgänglig sjukvård för de allra flesta vårdbehoven. Såväl vårdcentraler som jourcentraler måste anpassa öppettider och kontakttider till invånarnas behov och nyttja digital teknik.

Mönstren för hur vi söker kontakt med vården har förändrats under pandemin. Ambitionerna med att i högre grad skapa tillgänglighet och sköta kontakt via digitala plattformar har tagit enorma kliv framåt. De positiva aspekterna av detta måste tillvaratas och bibehållas. Redan idag finns flera goda tjänster och dessa måste hela tiden utvecklas och förbättras.

Idag kan det många gånger vara mycket svårt att komma i kontakt med sin vårdcentral. Oavsett om det handlar om enklare frågor eller större ärenden kan telefontiderna vara slut, även om kontakten tas tidigt på morgonen. Här måste ny teknik och samordning nyttjas bättre.

Det är patientens villkor och nytta som ska vara utgångspunkten för vår verksamhet. De allra flesta av våra invånare besöker vårdinrättningar sällan. I dessa fall är inte behovet av fastläkarkontakter lika angeläget som för de invånare som är i behov av återkommande och tät kontakt med vården.

Vi vet att valfrihet ytterst är till nytta för patienten. Att kunna välja eller välja bort stärker patientens ställning. Konkurrensen gör också att regionens egna verksamheter måste fortsätta att utvecklas och möta patientens behov.