" "

En stärkt polis

Sverige behöver fler poliser för att kunna bekämpa kriminaliteten. Moderaterna föreslår därför höjda polislöner och betald polisutbildning för att göra yrket mer attraktivt.

Polisen behöver förstärkas kraftigt de kommande åren. Polistätheten är i dag lägre per person än för tio år sedan. Samtidigt eskalerar gängkriminaliteten och otryggheten ökar. Moderaterna menar att antalet poliser behöver bli betydligt fler om vi ska klara av att bekämpa kriminaliteten.

Sveriges poliser behöver få bättre förutsättningar att göra sitt jobb. För att klara upp fler brott behöver polisen förstärkning, vilket kräver reformer. Polisen måste få möjlighet att fokusera på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott, vilket kräver en effektivisering av polisens organisation. Samtidigt måste fler söka sig till polisyrket. Därför förespråkar Moderaterna högre polislöner och betald polisutbildning. 

Moderaterna vill att Sverige ska ha fler poliser

Polistätheten i Sverige hör till de lägsta i Europa, med motsvarande 200 poliser per 100 000 invånare. Den genomsnittliga polistätheten i Europa ligger idag på drygt 300 poliser per 100 000 invånare. Åtta av tio poliser uppger att deras avdelning har alldeles för dålig bemanning för att klara av uppdraget. 

Sverige har som målsättning att ha 10 000 fler polisanställda år 2024. Det är en bra början. Men det räcker inte. Den målsättningen innebär att polistätheten fortsatt skulle vara låg i ett europeiskt perspektiv. Moderaterna menar att Sverige måste ha en polistäthet i nivå med genomsnittet i Europa.

Moderaternas förslag:

  • Sverige ska ha en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU per 100 000 invånare.

Moderaterna vill se fler lokalpoliser och fler poliser i yttre tjänst

Polisen har en viktig uppgift i att bekämpa gängbrottsligheten och skapa trygghet i lokalsamhällena. Om polisen ska klara av dessa uppdrag behöver man vara lokalt närvarande. Därför vill Moderaterna att en majoritet av ökningen av antalet poliser de kommande åren ska placeras ute i lokalpolisområdena.

Människors trygghet kommer att öka när vi får fler poliser i våra städer och på landsbygden. Moderaterna menar också att antalet poliser i yttre tjänst, det vill säga poliser som arbetar ute på gator och torg, måste bli fler. Moderaterna vill därför ge polisen i uppdrag att se till att fler poliser ska arbeta i yttre tjänst.

Moderaternas förslag:

  • Ge polisen i uppdrag att se till att fler poliser arbetar i yttre tjänst.
  • En majoritet av ökningen av antalet poliser ska placeras ut i Sveriges olika lokalpolisområden.

Moderaterna vill att polisen ska anställa fler administratörer – så att poliserna kan fokusera på brottsbekämpning

Polisens uppdrag är att förebygga, ingripa mot och utreda brott. Moderaterna vill därför renodla polisens verksamhet så att det brottsbekämpande och det brottsförebyggande arbetet förstärks. Då behöver polisen förstärkas med exempelvis fler administratörer som kan arbeta med att skriva ned inspelade förhör.

Moderaternas förslag:

  • Renodla polisens uppdrag och förstärk polisen med annan personal som kan utför administrativa sysslor.

Moderaterna vill höja polislönerna

För att locka fler till att bli poliser måste yrket bli mer attraktivt. Det snabbaste sättet att få stopp på flykten från polisen är att höja lönerna. Moderaterna drev tillsammans med Kristdemokraterna år 2019 igenom en riktad lönesatsning för Sveriges poliser. Den möjliggjorde en höjning av polislönerna med i snitt 3000 kronor i månaden. Moderaterna vill att denna satsning ska bli permanent.

Moderaternas förslag:

  • Moderaterna vill fortsatt satsa på höjda polislöner.

Moderaterna vill införa en betald polisutbildning

Det finns många lediga platser på polisutbildningen år efter år, så för att locka fler att utbilda sig till polis bör polisutbildningen vara betald. I praktiken innebär det att staten skriver av studielånen för den som väljer att utbilda sig till polis. Satsningen skulle göra det mer lönsamt att utbilda sig till och arbeta som polis, vilket skulle öka attraktiviteten i polisutbildningen och underlätta rekryteringen av duktiga personer som kan stärka den svenska polisen. 

Moderaternas förslag:

  • Inför en betald polisutbildning genom att staten skriver av studielånen för alla polisstudenter.